Former Vice Chancellors

Prof. JOSEPH MUNDASSERI 01-10-1971 15-12-1974
Dr. K.K. PANIKKAR 11-03-1975 14-06-1977
Dr. M.V. PYLEE 09-12-1977 08-12-1981
Dr. K. GOPALAN 07-04-1982 31-12-1986
Dr. HARSH K. GUPTA 11-09-1987 05-08-1990
Dr. A.N. MAHESWARI 22-12-1990 30-10-1993
Dr. K.G. ADIYODI 28-06-1994 11-11-1996
Dr. K. BABU JOSEPH 25-03-1997 24-03-2001
Dr. N. UNNIKRISHNAN NAIR  24-03-2001 31-05-2004
Prof. (Dr.) P.K.ABDUL  AZIS 29-11-2004 08-06-2007
Dr. GANGAN PRATHAP 04-02-2008 21-02-2009
Dr. T. RAMACHANDRAN 04-01-2010 03-01-2014
Prof. (Dr.) J. LETHA 20-10-2014 19-10-2018